Publikacje o regionie

strona aktualizowana

Boroń Z., Orzechówka, Orzechówka 2006, s. 105 (+ wkładka z czarno-białymi fotografiami).

Czech L., Izdebki. Zarys dziejów wsi, Izdebki 2002, s. 103 (+ wkładka z barwnymi fotografiami).

Czuba M., Blizne. Klejnot Pogórza. Historia i zabytki, Blizne 1996, s. 187 (+ wkładka z barwnymi fotografiami).

Praca autorstwa znanego historyka sztuki pochodzącego z Bliznego składa się z dwóch części oraz poprzedzającego je krótkiego rysu omawiającego położenie i pochodzenie nazwy miejscowości. Pierwsza część przybliża dzieje wsi. Omawiając okres schyłku średniowiecza i początku nowożytności autor skupia się na przybliżeniu problemu lokacji Bliznego i pierwszych właścicieli, początków jej przynależności do biskupów przemyskich oraz utworzeniu parafii. Opisując epokę nowożytną Mariusz Czuba koncentruje swoją uwagę na najazdach tatarskich i związanej z nimi legendzie św. Michała oraz znaczeniu kaplicy tegoż świętego, funkcjonowaniu klasztoru oo. Kapucynów na Górze Świętego Michała, a także poświęca obszerny fragment swego opracowania nowożytnej gospodarce i kulturze Bliznego. Dopełnieniem części historycznej jest przedstawienie losów miejscowości w okresie zaborów i XX w. Druga, zasadnicza część, przybliża kwestie związane z zabytkami wsi – kaplicą pw. św. Michała, a także znajdującymi się od 2003 r. na liście UNESCO: drewnianym kościołem pw. Wszystkich Świętych wraz z zespołem plebańskim. Aneks zawiera treść kilku dokumentów w języku łacińskim z przełomu XIV i XV w.      

Dydek S., Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Stara Wieś 1996, s. 471 (+ wkładka z barwnymi fotografiami).

Gajewski B., Domaradz. Wieś nad Stobnicą, Krosno 1997.   

Gajewski B., Golcowa. Szkice z dziejów wsi, Brzozów 1989.  

Golla S., Niebocko. Zarys dziejów wsi, Brzozów, s. 109 (+ wkładka z czarno-białymi fotografiami).

Hajduk K., Zarys dziejów Wary do 1918 roku, Brzozów 2006, s. 78 (+ wkładka z czarno-białymi fotografiami).

Opracowanie wstępnie porusza problematykę środowiska historyczno-geograficznego Wary. Rozdział II omawia w zarysie historię miejscowości do 1772 r. głównie poprzez pryzmat jej właścicieli, kwestie społeczno-gospodarcze oraz religijne. W kolejnej części autor przybliżył dzieje Wary w epoce zaborów m.in. sytuację własnościową, współistnienie Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, stosunki na linii chłopi-dwór oraz powstanie szkoły. Rozdział IV omawia liczebność oraz strukturę wyznaniową ludności Wary od końca XIV w. do 1918 r., całość wzbogacając licznymi zestawieniami tabelarycznymi. W ostatnim rozdziale Krzysztof Hajduk poruszył problem kultury materialnej, duchowej i religijnej: układ zabudowy, gospodarstw, wygląd domostw i ich wyposażenie, ubiór, obrzędowość religijną, obyczaje i zabobony, a także zachowane zabytki sztuki sakralnej, w tym dawną cerkiew greckokatolicką oraz przydrożne kapliczki.

Jaślar Z., Haczów. Niezwykła osada szwedzko-niemiecka. Monografia, Jasło 1936.

Konieczny K., Komborska M., Jasionów. Szkice z dziejów wsi, Brzozów 2006, s. 148.

Rozdział I omawia zagadnienia związane ze środowiskiem geograficznym (przyroda i administracja). Następnie autorzy przybliżyli w zarysie historię Jasionowa od pradziejów po czasy współczesne m.in. znaczenie poszczególnych rodzin – właścicieli miejscowości. Kilka kolejnych rozdziałów opisuje dzieje najważniejszych instytucji życia religijnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Jasionowa: świątyń oraz parafii rzymskokatolickiej, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, szkoły, OSP, orkiestry dętej, kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich, spółki oszczędności i pożyczek. Opracowanie wieńczą noty biograficzne zasłużonych postaci związanych z Jasionowem oraz wzbogacają liczne barwne fotografie.            

Olejko J. [i ks. Trojnar Z.], Przysietnica. Zarys dziejów, Przysietnica 1999.

Ostrowski R., Grabownica Starzeńska. Kartki z dziejów wsi, Grabownica Starzeńska-Brzozów-Rzeszów 2009.

Rymar S., Haczów. Wieś ongiś królewska (1350-1960), Kraków 1962.

Szajnowska B., Szajnowska H., Końskie i Witryłów. Zarys dziejów, Brzozów 2005, s. 115.

Wolsan S., Witryłów i okolice w latach 1939-1946, Rzeszów 2006.

Wysocki H., Jasienica Rosielna. Zarys historii i wspomnień, Kraków-Jasienica Rosielna 2000, s. 163.