Oferta prelekcji

Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie informuje, że pracownicy muzeum w br. szkolnym przeprowadzają w swojej siedzibie, tj. w ratuszu i w szkołach prelekcje o tematyce regionalnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Oferta tematów obejmuje następujące zagadnienia:

ETNOGRAFIA REGIONU BRZOZOWSKIEGO

 • Sztuka ludowa regionu brzozowskiego
 • Rzeźba i malarstwo ludowe
 • Ceramika ludowa i garncarstwo
 • Zabawkarstwo ludowe
 • Grzebieniarstwo w Brzozowie
 • Fajki brzozowskie
 • Strój ludowy Rzeszowszczyzny z uwzględnieniem stroju haczowskiego
 • Wokalna muzyka ludowa Polski południowo-wschodniej
 • Muzyka instrumentalna i instrumenty. Stanisław Wyżykowski z Haczowa
 • Tradycje gry zespołowej. Kapele ludowe regionu brzozowskiego
 • Legendy i podania regionu brzozowskiego
 • Wiedza ludowa i jej praktyczne wykorzystanie
 • Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki, Dziady
 • Tradycje, zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia
 • Kolędy, kolędnicy, Herody – widowiska obrzędowe
 • Karnawał, zapusty i ostatki
 • Obrzędy wielkanocne regionu brzozowskiego
 • Noc św. Jana, Noc Kupały, Sobótki, Wianki
 • Obrzędowość dożynkowa, wieńce dożynkowe
 • Pieczywo obrzędowe i pożywienie chłopskie w XIX i XX w.

HISTORIA REGIONU BRZOZOWSKIEGO

 • Archeologia regionu brzozowskiego
 • Region brzozowski od XIV do XVIII wieku
 • Region brzozowski w okresie zaborów
 • Dzieje regionu brzozowskiego w latach 1918-1945
 • Wybitne postacie w dziejach regionu brzozowskiego
 • Wrześniowi tułacze – uczestnicy II wojny światowej z regionu brzozowskiego
 • Żołnierz AK, podsądny NKWD, Sybirak – Władysław Orłowski z Przysietnicy
 • Franciszek Ksawery Prek – głuchoniemy pamiętnikarz i akwarelista z Nozdrzca
 • Józef Mączka – poeta i oficer II Brygady Legionów z brzozowskiego Widacza
 • Adam Ostoja-Ostaszewski – pionier myśli lotniczej na Podkarpaciu
 • Prof. Józef Bielawski – orientalista, tłumacz Koranu
 • Życie codzienne wsi i miasta w XIX i XX wieku w regionie brzozowskim
 • Rzemiosło w Brzozowie w XIX i XX wieku
 • Przekrój wyznaniowy regionu brzozowskiego na przestrzeni dziejów
 • Fakty i mity związane z koleją i tzw. dworcem kolejowym w Brzozowie
 • Rola i znaczenie brzozowskiego uzdrowiska
 • Tajne nauczanie w regionie brzozowskim w latach 1939-1944
 • Dzieje i kultura Żydów brzozowskich
 • Rola i działalność ochotniczych straży pożarnych w regionie brzozowskim
 • Odznaczenia i odznaki strażackie
 • Jan Stapiński – trybun ludu wiejskiego
 • Ludność ukraińska w Brzozowskiem – dzieje i dziedzictwo
 • Historia przemysłu naftowego w regionie brzozowskim
 • Bronisław Prugar-Ketling – generał z Trześniowa
WALORY KULTURALNE I KRAJOZNAWCZE REGIONU BRZOZOWSKIEGO
 • Walory turystyczno-krajoznawcze regionu brzozowskiego
 • Formy ochrony przyrody w regionie brzozowskim
 • Pozostałości dworskie i pałacowe oraz zabytki sakralne regionu brzozowskiego
 • Wychowanie przez muzeum – muzeum jako czynnik wychowania dzieci przedszkolnych
 • Rola muzeów w kształceniu na przykładzie Muzeum Regionalnego w Brzozowie

Prosimy o składanie zamówień prelekcji pod numerem telefonu 13 43 418 56.

* * *

Our offer of lectures

A director of the Adam Fastnacht Regional Museum in Brzozów informs that in current school-year the employees organises in the town hall, as well in school buildings lectures about the region of Brzozów. The discourse is especially dedicated to Primary School pupils.

 

ETNOGRAPHY OF REGION 

 • Folk art at the Brzozów region;
 • Local sculptures and paintings;
 • Folk ceramic and pottery;
 • Folk toymaking;
 • Combmaking in Brzozów;
 • Pipemaking in Brzozów;
 • The Rzeszow and Haczów folk costumes;
 • A vocal folk-music characteristic for Subcarpathian Voivodeship;
 • Instruments and instrumental music. A resident of Haczów – Stanisław Wyżykowski;
 • Traditions of ensemble playing. Traditional folk-bands at the Brzozów region;
 • Legends and folk tales associated with local culture;
 • The folk knowledge, as well its practical use;
 • All Saints’ Day, All Souls’ Day, ‘Dziady;’
 • Traditions, customs and ceremonies associated with Christmas;
 • Christmas carols, carollers;
 • Carnival and its nomenclature – ‘Zapusty, ostatki’;
 • Traditional ceremonies associated with Easter at the Brzozów region;
 • St’s John Night, Kupala Night (Sobótki), Midsummer Night;
 • Dozhinki (Harvest Festival);
 • Ceremonial food, as well typical peasants’ food;

 

HISTORY OF THE BRZOZÓW REGION

 • Archeology of the region;
 • The region of Brzozów over the centuries XIV-XVIII;
 • The region of Brzozów over the years of occupation;
 • History of the Brzozów region over the years 1918-1945;
 • Exceptional individuals from the Brzozów region;
 • World War II participants from local areas;
 • An AK solider, the NKWD accuser, Sybirak (exiled in to Siberia) – Władysław Orłowski from Przysietnica;
 • Franciszek Ksawery Prek – a hard of hearing diarist and water-color artist from Nozdrzec;
 • Józef Mączka – a poet and an officer from Brigade I of the Polish Legions from Brzozów;
 • Adam Ostoja-Ostaszewski – a pioneer of aviation on Podkarpacie region;
 • Prof. Józef Bielawski – educated in oriental studies, translator of Koran;
 • Everyday’s life of rural, as well urban community at Brzozów region over the centuries XIX-XX;
 • Local craft;
 • Facts and Myths associated with Brzozów Railway Station;
 • Role and importance of Spa in Brzozów;
 • Secret teaching over the years 1939-1944;
 • History and culture of Polish Jews;
 • Role and TSO activities at Brzozów region;
 • Jan Stapiński – tribune of rural society;
 • Ukrainians in Brzozów – history and heritage;
 • The history of the oil industry in the Brzozów region;
 • Distinctions and prizes for firefighters;
 • Bronisław Prugar-Ketling – a general from Trześniów;

CULTURAL AND SIGHTSEEING ADVANTAGES OF THE BRZOZÓW REGION

 • Sightseeing and tourism advantages of the Brzozów region;
 • Forms of wildlife protected in the Brzozów region;
 • The taking care role;
 • Educational role of museum on example of the Regional Museum in Brzozów;

 

Please inform us if you are planning to take part in our lecture on 13 43 418 56.