Obszar Natura 2000 „Kościół w Dydni”

Obszar o powierzchni 198 ha znajduje się na Pogórzu Dynowskim, w gminie Dydnia, nad doliną niewielkiego potoku Świnka. Położony jest w kontynentalnym regionie biogeograficznym Unii Europejskiej.

Obejmuje neogotycki, murowany kościół z końca XIX w. pw. św. Michała Archanioła i św. Anny wraz z otaczającym go terenem (głównie lasy iglaste – 60% ostoi oraz użytki rolne) intensywnego żerowania nietoperzy z gatunku Myotis myotis (Nocek duży). Ta największa kolonia rozrodcza tych ssaków na Podkarpaciu liczy od 200  do 380 osobników bytujących w jednej z dwóch wież świątyni krytych blachą. W otoczeniu kościoła rosną wiekowe lipy i dęby, z których najgrubszy przekracza 5,5 m obwodu. Sam obiekt położony w środku wsi góruje z jednej strony nad ruchliwą drogą wojewódzką nr 835 (Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska), a  z drugiej (od południowego zachodu) sąsiaduje z cmentarzem parafialnym.

Myotis myotis wymieniony jest w załączniku II Dyrektywy siedliskowej, który wylicza gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty i wymagające ochrony poprzez wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony (SOO). Elementem obszaru są również tereny żerowania obejmujące dwa siedliska przyrodnicze wyszczególnione w załączniku I Dyrektywy siedliskowej: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum  i żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion).

Tereny wchodzące w skład obszaru Natura 2000 „Kościół w Dydni” chronione są również w ramach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (liczącego prawie 100 tys. ha). Świątynia wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.