Konkursy przyrodnicze rozstrzygnięte!

W sali konferencyjnej brzozowskiego ratusza 21 października br. odbyło się podsumowanie konkursów przyrodniczych, których organizatorem było Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta. Cieszące się dużą popularnością konkursy przeprowadzone w ramach Programu Edukacji Proekologicznej Poznaj Przyrodę, aby ją chronić (przyrodniczo-plastyczny, przyrodniczo-fotograficzny, przyrodniczo-literacki i przyrodniczo-krajoznawczy) są ważną formą edukacji. 

Przyroda, która była tematem przewodnim wszystkich konkursów, jest niezmiernie interesującym obiektem poznania dla dzieci i młodzieży, stanowi bowiem źródło wrażeń i przeżyć. Wiedzę o ochronie środowiska należy przekazywać już małym dzieciom, rozwijając tym samym wrażliwość oraz możliwość działania na rzecz ochrony przyrody.

Celem konkursu plastycznego było kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, postawy troski o środowisko naturalne, wskazanie sposobów dbania o przyrodę, i co najważniejsze, rozwijanie kreatywności artystycznej. W przypadku konkursu fotograficznego ważne było inicjowanie zainteresowania przyrodą, wskazanie sposobów dbania o przyrodę, zapoznanie z twórczością inspirowaną otaczającą przyrodą czy też samo dokumentowanie różnorodności przyrodniczej środowiska. Z kolei konkurs literacki miał za zadanie rozbudzić wyobraźnię, kształtować wrażliwość na piękno przyrody, inicjować zainteresowania literaturą, wskazać sposoby dbania oraz zapoznać z twórczością dziecięcą i młodzieżową inspirowaną otaczającą przyrodą.

Konkursy: przyrodniczo-plastyczny, przyrodniczo-fotograficzny oraz przyrodniczo-literacki potwierdziły różnorodność artystyczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, do których skierowane były owe konkursy. W sumie udział wzięło w nich 77 uczniów – z przedszkoli: nr 1 w Brzozowie, nr 2 w Humniskach oraz klasy 0 w SP nr 1 w Brzozowie, a także ze szkół: SP nr 1 w Brzozowie, ZS nr 1 w Humniskach, ZS nr 2 w Humniskach, ZS w Starej Wsi, ZS w Turzym Polu, ZS nr 1 w Przysietnicy, ZS nr 2 w Przysietnicy, SP w Jasienicy Rosielnej oraz SP w Woli Jasienickiej.      

Uczniowie wykazali się we wszystkich konkursach ogromną kreatywnością, tworząc prace oryginalne i z pomysłem. W konkursie przyrodniczo-plastycznym wyodrębnione zostały trzy kategorie (przedszkolna, klas I–VI oraz gimnazjalna), zaś w fotograficznym i literackim po dwie kategorie wiekowe (klas I–VI oraz gimnazjalna). W każdej z nich przyznano trzy pierwsze, zwycięskie miejsca. Trzyosobowa komisja konkursowa (Agnieszka Adamska, Barbara Gładysz i Marzena Kędra) przyznała również wyróżnienia.

Laureatami w konkursie przyrodniczo-plastycznym zostali: w kategorii przedszkoli (klasy 0): I miejsce – Patrycja Kościńska z PS nr 1 w Brzozowie, II miejsce – Oliwia Świątek z PS nr 1 w Brzozowie, III miejsce – Tymon Siwak z PS nr 1 w Brzozowie; w kategorii szkół podstawowych (klasy I–VI): I miejsce – Zuzanna Niecko ze SP nr 1 w Brzozowie, II miejsce – Maksymilian Szpiech z ZS nr 2 w Przysietnicy, III miejsce – Paulina Burnat ze SP nr 1 w Brzozowie; w kategorii gimnazjów: I miejsce – Paulina Pietryka z ZS nr 2 w Przysietnicy, II miejsce – Dominika Gołąb z ZS nr 2 w Humniskach, III miejsce – Paulina Krauz z ZS nr 2 w Humniskach.

Finalistami w konkursie przyrodniczo-fotograficznym zostali: w kategorii szkół podstawowych (klasy I–VI): I miejsce – Aleksandra Haduch ze SP nr 1 w Brzozowie, II miejsce – Kamila Lubecka ze SP nr 1 w Humniskach, III miejsce – Zuzanna Niecko ze SP nr 1 w Brzozowie; wyróżnienie: Izabela Froń ze SP w Woli Jasienickiej; w kategorii gimnazjum: I miejsce – Elżbieta Pietryka z Gimnazjum Nr 1 w Przysietnicy, II miejsce – Adrian Jonarski z ZS w Górkach, III miejsce – Klaudia Wrona z ZS w Starej Wsi; wyróżnienie: Paulina Bąk z ZS nr 2 w Przysietnicy.

W konkursie przyrodniczo-literackim przyznano nagrody w dwóch kategoriach: szkół podstawowych (klas I–VI), w której zwycięskie miejsca przypadły: I miejsce – Radosław Hućko ze SP nr 2 w Przysietnicy, II miejsce – Anna Krzysztyńska ze SP nr 1 w Brzozowie, III miejsce – Wiktoria Mrozek z ZS w Starej Wsi; wyróżnienia: Kamila Ryń ze SP nr 1 w Humniskach, Karol Sowa z ZS w Starej Wsi; w kategorii gimnazjum: I miejsce – Faustyna Szczepek z ZS nr 2 w Przysietnicy, II miejsce – Gabriela Ząbkiewicz z ZS w Górkach.

Kompozycje zaprezentowane w pracach konkursowych mają bogatą, zróżnicowaną kolorystykę, a to właśnie kolor jest czynnikiem kształtującym klimat i nastrój. Uczniowie poprzez zastosowanie proponowanych technik uzyskali swobodę warsztatową. Prace charakteryzują się wielką umiejętnością obserwacji i zdolnościami manualnymi.

Laureaci wszystkich konkursów, a także pozostali uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, pamiątkowymi dyplomami, zaś najmłodsi uczestnicy konkursu (przedszkolaki) otrzymali pluszowe misie. 

Obok konkursów promujących spojrzenie na przyrodę i ochronę środowiska poprzez sztukę (literaturę, fotografię i plastykę) zgłoszeni wcześniej uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na pytania, związane z najstarszym parkiem narodowym na terenie województwa podkarpackiego. Tegoroczny temat przewodni brzmiał Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN). V Konkurs Krajoznawczo-Przyrodniczy, jak co roku, obok sprawdzenia wiedzy, miał do zrealizowania kilka celów, wśród których należy wymienić: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, ukazanie sposobów działania człowieka na rzecz ochrony środowiska, a także rozwijanie umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce.

Konkurs sprawdzał znajomość przyrody BdPN, a szczególnie takich zagadnień, jak: geneza, cel i założenia funkcjonowania tego parku, osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, zbiorowiska roślinne połonin, lasów i krainy dolin, dzieje i ślady po ludności zamieszkującej w przeszłości obszar BdPN. Uczestnicy musieli się również wykazać wiedzą z zakresu form udostępnienia turystom obszarów ochrony przyrody, a także sposobów edukowania ekologicznego. Sprawdzana więc była wiedza dotycząca korzystania ze szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, wystaw przyrodniczych, instytucji edukacji przyrodniczej oraz miejsc biwakowych.

Do rywalizacji konkursowej stanęli uczniowie szkół z powiatu brzozowskiego podzieleni na dwie kategorie wiekowe: starsze roczniki szkół podstawowych (klasy IV–VI) i gimnazja. W tej pierwszej swoich uczniów delegowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie, a także zespoły szkół z: Górek, Humnisk (oba), Przysietnicy (nr 2) oraz Turzego Pola. Z kolei w zmaganiach gimnazjalistów wzięli udział uczniowie reprezentujący zespoły szkół z: Górek, Humnisk (nr 2), Przysietnicy (oba) i Turzego Pola.

Końcowe wyniki testu pokazały, że nie zaliczał się on do najłatwiejszych, tym bardziej osobom, które zajęły najwyższe lokaty, należą się słowa uznania. Laureaci, a właściwie laureatki, gdyż młode panie zostawiły w pokonanym polu kolegów, osiągnęły wyniki zdecydowanie lepsze niż reszta stawki, a jedynie w kategorii starszych klas szkół podstawowych konieczne okazało się przeprowadzenie dogrywki.

Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszą wiedzą wyróżniła się Kamila Ryń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Humniskach. Jej wyższość musiała uznać Barbara Nastał ze Szkoły Podstawowej w Turzym Polu (II miejsce) oraz Kamila Lubecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Humniskach (III lokata).

W kategorii gimnazjów najwyższy stopień podium przypadł Gabrieli Ząbkiewicz z Gimnazjum w Górkach. Dorota Cyparska z Gimnazjum nr 1 w Przysietnicy musiała zadowolić się drugim miejscem, a Natalia Łukaszewska z Gimnazjum w Górkach – trzecim.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom oraz osobom wyróżnionym wręczył naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego w Brzozowie – Stefan Szarek. Całość konkursów mogła się odbyć dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wszystkim finalistom, wyróżnionym i pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w poszczególnych konkursach, gratulując pięknych prac!

ag, MWP

fot. M.A.J.